​Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Hovenier/groenvoorziener: 

      Van der Elst Hoveniersbedrijf / Uw Budget Tuin

B. Hoveniers-/groenvoorzieningswerkzaamheden:

1. Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.

2. Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.

3. Het leveren van benodigde materialen voor de onder punt 1 en 2 genoemde werkzaamheden.

4. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

C. Opdrachtgever:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan een hovenier/groenvoorziener opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen, als onder b. omschreven.

D. Aangenomen werk:
Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en hovenier/groenvoorziener schriftelijk zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.

E. Vrij of regiewerk:
Alle werkzaamheden als bedoeld onder b. welke niet zoals sub d. omschreven, tussen opdrachtgever en hovenier/groenvoorziener zijn overeengekomen. Bij vrij-of regiewerk worden het totaal aantal uren in rekening gebracht die aan dit werk besteed zijn met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk tegen een vooraf afgesproken uurloon bedrag.

​F. Materialen zijn:
– Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.
– Zand, grond, teelaarde en compost.
– Dode materialen: alle overige producten en materialen.
 
G. Bedragen en prijzen:
Alle bedragen en prijzen in offertes of overeenkomsten genoemd zijn exclusief BTW.
 

Artikel 2 Toepasselijkheid en bekendmaking
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van het werk of van koop en verkoop, door de hovenier /groenvoorziener gedaan aan of aangegaan met derden, indien en voor zover deze jegens hun wederpartij bekend hebben gemaakt deze voorwaarden in hun aanbiedingen en overeenkomsten ingevoegd te willen zien en daarop, als ook op hun levering, van toepassing te achten.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden ingevolge dit artikel onder 1. bekendgemaakte voorwaarden geacht door opdrachtgever en hovenier/groenvoorziener te zijn geaccepteerd.

Artikel 3 De offerte/het aanbod
1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de hovenier/groenvoorziener de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht de hovenier/groenvoorziener deze informatie te verstrekken.

2. De hovenier/groenvoorziener brengt de offerte schriftelijk uit.

3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is vrijblijvend, tenzij uit de offerte anders blijkt.

4. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of de te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan de hovenier/groenvoorziener verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken.

5. De hovenier/groenvoorziener behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze blijven, ongeacht de vraag of tekenkosten en overdracht van auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt.

6. Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan de hovenier/groenvoorziener wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan de hovenier/groenvoorziener retour worden gezonden.

7. Overtreding van het lid 5 en 6 van dit artikel leidt tot het verbeuren van een boete van  € 5.000, welke boete wordt verbeurd ten behoeve van de hovenier. Een ingebrekestelling is niet nodig. De boete is direct opeisbaar. Het opleggen van de boete laat onverlet het recht van de hovenier om volledige schadevergoeding te vorderen.

8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de opdrachtgever de werkelijke tekenkosten, indien deze in de offerte gespecificeerd waren, aan de hovenier/groenvoorziener betalen in geval de hovenier/groenvoorziener wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering goederen wordt gegeven.
 
Artikel 4 Overeenkomsten
Overeenkomsten tot aanneming van werk, tot het verrichten van vrij of regiewerk en/of overeenkomsten van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) en aanvullingen en/of wijzigingen die hierop betrekking hebben, worden eerst door schriftelijke bevestiging van de hovenier/groenvoorziener voor hem bindend. De inhoud van de orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 5 Leveranties
1. Alle leveranties welke door de hovenier/groenvoorziener geschieden, worden – voorzover deze geen onderdeel vormen van een aanneming en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.

2. De hovenier/groenvoorziener staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De hovenier/groenvoorziener zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.

3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door de hovenier/groenvoorziener, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden al of niet in samenhang met tijdstip en/of termijn van overeenkomst dan wel sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de hergroei zijn hierin niet begrepen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval. Het uitvalpercentage wordt bepaald door de prijs van de relevante geleverde producten.

Artikel 6 Wijzigingen in aangenomen werk
1. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voorzover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

2. Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, worden verrekend.

Artikel 7 Transportrisico’s
Alle goederen en materialen worden vervoerd voor risico van de hovenier/groenvoorziener, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8 Uitvoerbaarheid van de opdracht
a. Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden.
Indien naar het oordeel van de hovenier/groenvoorziener de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft de hovenier/groenvoorziener het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de hovenier/groenvoorziener het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het instaan van de hergroei van geleverde levende materialen noodzakelijk is.

b. Overmacht.
1. Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever.
Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.

2. Onder overmacht aan de zijde van opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat de hovenier/groenvoorziener de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.

3. Overmacht aan de zijde van de hovenier/groenvoorziener.
Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de hovenier/groenvoorziener tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de hovenier/groenvoorziener onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

Artikel 9 Afspraken door personeel
1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de hovenier/groenvoorziener binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.

2. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 10 Oplevering
Onder oplevering tot aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan.
Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en de hovenier/groenvoorziener daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.
 
Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. De hovenier/groenvoorziener is aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de hovenier/groenvoorziener, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.

2. De hovenier/groenvoorziener vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken tot vergoeding van schade voorzover deze als gevolg van uitvoering van de overeenkomst worden toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de hovenier/groenvoorziener, zijn personeel of eventuele onderaannemers, met inachtneming van het in dit artikel verder bepaalde.

3. De hovenier/groenvoorziener is de voor de in lid 1 en 2 bedoelde schade aansprakelijk tot een bedrag van maximaal € 1.250.000,- per gebeurtenis. De hovenier/groenvoorziener sluit ter dekking van de hierboven bedoelde aansprakelijkheid een zogenaamde aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen voor het bedrag van € 1.250.000,- per gebeurtenis. In de te sluiten verzekering dient een zogenaamde opzichtclausule te zijn uitgesloten. Desgevraagd geeft de hovenier/groenvoorziener aan de opdrachtgever inzage van de gesloten verzekeringspolis met de relevante betalingswijzen.

4. De eventuele aansprakelijkheid van de hovenier/groenvoorziener voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde dode materialen geldt dat de aansprakelijkheid van de hovenier/groenvoorziener niet verder reikt dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier mogelijk is. Indien de hovenier/groenvoorziener de identiteit van zijn leverancier van dode materialen aan de opdrachtgever kenbaar maakt is de opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken, teneinde vergoeding van schade te verkrijgen.

5. Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat de hovenier/groenvoorziener niet respectievelijk niet meer aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.

6. De opdrachtgever vrijwaart de hovenier/groenvoorziener voor aanspraken van derden jegens de hovenier/groenvoorziener indien de hovenier/groenvoorziener schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de hovenier/groenvoorziener bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

Artikel 12 Betalingen
1.Indien niet anders in de schriftelijke overeenkomst is bepaald, geldt het volgende: 50% van de aannemingssom dient betaald te worden voor of bij aanvang van de werkzaamheden. Met de werkzaamheden zal niet eerder begonnen worden dan nadat deze betaling ontvangen is. De resterende 50% dienen binnen 8 dagen na oplevering, zoals omschreven in artikel 10, aan de hovenier betaald te zijn.

2.Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Indien de hovenier/groenvoorziener een langer krediet dan acht dagen na factuurdatum toestaat, dan wel dit ten onrechte door de opdrachtgever wordt genomen, zal deze over het factuurbedrag of het niet-betaalde gedeelte daarvan, aan de hovenier/groenvoorziener een rente verschuldigd zijn ter hoogte van het wettelijke rentepercentage.

4. Indien na oplevering van het werk gebreken ontstaan, is dit voor de opdrachtgever geen reden tot opschorting van betaling van de factuur.

5. Aan personen in dienst van de hovenier/groenvoorziener, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
 
Artikel 13 Kosten in geval van geen of niet-tijdige betaling
Alle kosten voortvloeiende uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever.
 
Artikel 14 Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging
1. Bij het overlijden van de hovenier/groenvoorziener, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de hovenier/groenvoorziener, vóór de voltooiing van het werk, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt het hoveniers-/groenvoorzieningsbedrijf op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van het werk, dan wel bij vrij of regiewerk het tot het ogenblik van overlijden verschuldigde, berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.

2. Bij overlijden van de opdrachtgever, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de opdrachtgever, zijn de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht het werk verder te laten uitvoeren. In dat geval is het bepaalde in de tweede zinsnede van het vorige lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

3. De vordering tot betaling van al hetgeen verschuldigd is, is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn ondercuratelestelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op goederen van de opdrachtgever wordt gelegd en bij overlijden van de opdrachtgever.
 
Artikel 15 Klachten en wanprestaties
1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van het werk of de levering van materialen, dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ontvangen.

2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.

3. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de goederen zijn niet ontvankelijk indien de klant niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen.

Artikel 16 Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden

Onder inachtname van het bepaalde ten aanzien van zand, grond en teelaarde geldt:
a. De hovenier/groenvoorziener zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.

b. De afvalberging vindt plaats op kosten van de opdrachtgever. De kosten van de afvalberging zullen de afnemer – desgewenst separaat – in rekening worden gebracht.

Artikel 17 Prijswijzigingen
1. Bij de uitvoering van eenmalige werkzaamheden alsmede bij de onderhoudswerkzaamheden is de opdrachtnemer gerechtigd tussentijds wijzigingen in de prijs respectievelijk prijsdelen aan te brengen. Dit geldt ten gevolge van wijzigingen in de CAO alsmede van wijzigingen in de sociale lasten die voor de branche gelden dan wel als gevolg van wetten of besluiten of beschikkingen van overheidswege. Verder kunnen wijzigingen in het kostenniveau van brandstof tussentijds worden doorgevoerd. Wijzigingen met betrekking tot loonkosten zoals hierboven bedoeld zullen in de regel slechts twee maal per jaar en wel per 1 juli en/of per 1 januari worden doorgevoerd. Wijzigingen met betrekking tot brandstoffen zullen worden doorgevoerd op het moment dat die wijzigingen optreden.

2. In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 geven wijzigingen in belastingtarieven, invoerrechten en soortgelijke wetten/besluiten en beschikkingen van overheidswege, ook bij eenmalige werkzaamheden en in het eerste jaar van de overeenkomst, recht op aanpassing van de overeengekomen prijs.
Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven eigendom van de hovenier/groenvoorziener, zolang dezeniet dan wel niet geheel zijn betaald.
 
Artikel 19 Onderhoudswerkzaamheden
Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud, als bedoeld in artikel 1b, sub 2, worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van vier maanden.

Artikel 20 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop/verkoop zijn onderworpen aan de beslissingen van de bevoegde rechter. Iedere partij heeft recht om in plaats van de bevoegde Nederlandse rechter geschillen voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor het hoveniers- en groenvoorzienersbedrijf, indien de oorzaak van het geschil (mede) van vaktechnische aard is. Geschillen zijn voor de Raad van Arbitrage slechts ontvankelijk indien niet reeds een procedure voor de bevoegde rechter is opgestart. Indien een geschil als eerste aan de Raad van Arbitrage wordt voorgelegd, wordt behandeling door de bevoegde rechter geacht te zijn uitgesloten.

Geschillen welke aan de Raad van Arbitrage worden voorgelegd zijn onderworpen aan het reglement geschillen en arbitrage procedure’. Dit reglement is op aanvraag verkrijgbaar bij de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, Postbus 85, 3980 CB Bunnik.
Door het sluiten van een overeenkomst op basis van deze algemene voorwaarden gaan partijen hiermede akkoord. De uitspraak op basis van de geschillenregeling is finaal en bindend.